4 ദീർഘ ദൂര ട്രെയിനുകൾക്ക് കൂടി അനുമതി...

ടിക്കറ്റ് സ്ഥിതീകരിച്ചവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്.

സംസ്ഥാനത് 4 ദീർഘ ദൂര ട്രെയിനുകൾക്ക്  റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അനുമതി  ലഭിച്ചു.കൊച്ചുവേളിയിൽ  നിന്നും  ഇൻഡോർ, മൈസൂർ,എറണാകുളത്തു നിന്നും ഓഗയിലേക്കും,   നാഗർ കോവിലിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്കുമാണ് അനുമതി ലഭിച്ച ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ . 02646 കോച്ചുവേളി -ഇൻഡോർ 12,19,26 തിയതികളിൽ സർവീസ് നടത്തും.02645നമ്പറിലുള്ള മടക്ക ട്രെയിൻ 14,21,28തിയതികളിൽ ആണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.06338 എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ -ഓഖ ട്രെയിൻ  11,16,28,23,25,30 തീയതിയിലും മടക്ക ട്രെയിൻ 14,19,21,26,28,2021 ജനുവരി 2നും സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്.06352 നാഗർകോവിൽ  ജംഗ്ഷൻ -മുംബൈ  സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് 13,17,20,24 31തിയതികളിലും 06351 മടക്ക ട്രെയിൻ 14,18,21,25,28 2021 ജനുവരി 1 തിയതികളിൽ സർവീസ് നടത്തും.06316 പ്രതിദിന ട്രെയിൻ 11-31 വരെയും,06315 മൈസൂർ -കൊച്ചുവേളി പ്രതിദിന ട്രെയിൻ 12മുതൽ 2021 ജനുവരി 1വരെയും സർവീസ് നടത്തും.മംഗളുരു -ത്രിവനന്തപുരം മംഗളുരു മാവേലി സ്പെഷ്യൽ പ്രതിദിന ട്രെയിൻ സർവീസ് വ്യാഴാഴ്ച ആരാഭിച്ചിരുന്നു.ടിക്കറ്റ് സ്ഥിതീകരിച്ചവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്.യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.


Author
No Image

Naziya K N

No description...

You May Also Like